اینطوری خواستگاری بروید تا بله بگیرید!

سمانه روح اللهی با انتشار کارتونی در کانال طنز و کارتون نیش خط، به موضوع مهریه و چالش های اقتصادی پیش روی ازدواج جوانان در شرایط سخت اقتصادی کنونی پرداخت.

اینطوری خواستگاری بروید تا بله بگیرید!