کلیسای تاریخی نوتردام، قبل و بعد از آتش‌سوزی

کلیسای تاریخی نوتردام پاریس نماد ملی-مذهبی فرانسه که سالانه ۱۳ میلیون توریست از آن بازدید می‌کردند، در آتش سوخت.

برترین‌ها: کلیسای تاریخی نوتردام پاریس نماد ملی-مذهبی فرانسه که سالانه ۱۳ میلیون توریست از آن بازدید می‌کردند، در آتش سوخت.

کلیسای تاریخی نوتردام، قبل و بعد از آتش‌سوزیکلیسای تاریخی نوتردام، قبل و بعد از آتش‌سوزیکلیسای تاریخی نوتردام، قبل و بعد از آتش‌سوزیکلیسای تاریخی نوتردام، قبل و بعد از آتش‌سوزی