خانه امدادی

شهرستان اندیکا و ۵۹۵ روستای آن یکی از مناطق بختیاری نشین استان خوزستان است که براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیتی در حدود ۴۷۰۰۰ نفر دارد. این شهرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و توسعه نامتوازن شهرها و روستاهای کشور، جزو مناطق محروم ایران دسته بندی می‌شود و به همین دلیل نیازمند امداد رسانی و به‌سازی بیشتر است. یکی از وظایف ذاتی کمیته امداد امام خمینی (ره) از بدو تأسیس، امداد رسانی به این قشر در سرتاسر کشور بوده است. با توجه به نامناسب بودن خانه‌های برخی از مردم محروم منطقه اندیکا، این نهاد اقدام به کمک رسانی به مددجویان این منطقه کرده و نوسازی خانه‌های برخی از این افراد را در دستور کار خود قرار داده است. البته به دلیل عدم همکاری کمیته امداد در ارائه اطلاعات مربوط به این گزارش، مشخص نیست این نهاد تا چه میزان و به چه صورتی به ساخت خانه‌های تازه ساز این منطقه کمک کرده است.

 • خانم کریمی از مددجویان شهرستان اندیکاست.

 • او سرپرست خانوار است و قبلا در این خانه زندگی می‌کرده است.

 • کمیته امداد برای او خانه تازه ساخته است.

 • خانم کریمی هم اکنون در خانه تازه‌اش ساکن است.

 • خانه امدادی خانم کریمی

 • خانم اسدپور قبلا در این خانه زندکی می‌کرد.

 • بعد از ساخت خانه جدید از سوی کمیته امداد به منزل جدید نقل مکان کرده است.

 • خانم اسدپور هم اکنون در خانه تازه‌اش زندگی می‌کند.

 • خانه امدادی خانم اسد‌پور

 • خانم جمال پور زن سرپرست خانوار است.

 • او قبلا در این خانه زندگی می‌کرد.

 • او با گرفتن تسهیلات و وام کمیته امداد توانسته خانه نو بسازد.

 • خانم جمال‌پور درحال حاضر در خانه نوسازش زندگی می‌کند.

 • خانه تازه‌ساز خانم سلطان پور

 • او هنوز نتوانسته با موقعیت جدید و خانه نوسازش کنار بیاید و به همین خاطر به خانه نوساز نقل مکان نکرده است.

 • با وجود ساخته شدن خانه جدید اما خانم سلطان‌پور هنوز در خانه قدیمی اش زندگی می‌کند.

 • خانه قدیمی خانم سلطان‌پور

 • خانه امدادی خانم سلطان پور

 • خانه امدادی خانم اسدی

 • خانم اسدی در خانه نوسازی که کمیته امداد برای او ساخته است.

 • خانم اسدی سرپرست خانوار است.او هنوز به خانه نوسازش نقل مکان نکرده است.

 • او همچنان در خانه قدیمی‌اش زندگی می‌کند.

 • محل زندگی خانم اسدی

 • خانه امدادی خانم زهرا قادری

 • خانم قادری زن سرپرست خانوار است.

 • خانه تازه‌ساز خانم قادری

 • با وجود ساخته شدن خانه جدید، اما او هنوز در خانه قدیمی‌اش زندگی می‌کند.

 • او در حال حاضر در خانه تازه‌اش زندگی می‌کند.

 • کمیته امداد برای ساخت این خانه به او وام داده است.

 • خانه نوساز خانم زهرا قادری

 • خانه امدادی خانم قادری

 • خانم قادری قبلا در این خانه زندگی می‌کرد.

 • خانم رضایی زن سرپرست خانوار است.

 • خانه جدید خانم رضایی در محل خانه قدیمی او ساخته شده است.

 • او درحال حاضر در خانه تازه ساکن شده و در این خانه زندگی می کند.

 • خانه امدادی خانم رضایی

 • خانم بارانی زن سرپرست خانوار است

 • کمیته امداد در کنار خانه قدیمی‌اش برای او خانه ساخته است.

 • خانه امدادی خانم بارانی

 • او درحال حاضر در خانه جدیدش زندگی می‌کند.

 • خانه امدادی خانم بارانی

 • خانه امدادی خانم بسی رضایی

 • خانم رضایی سرپرست خانوار است.خانه نوساز تکمیل شده و در اختیارش قرار گرفته است اما هنوز در این خانه زندگی نمی‌کند.

 • خانه نوساز خانم رضایی

 • خانه قدیمی خانم رضایی

 • او هنوز هم در این خانه زندگی می‌کرد.