هرمزگان ظرفیت های خالی فراوان اقتصادی دارد

بندرعباس - ایرنا-عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان گفت: از سویی اگر شرایط ایده آل کشور را نقطه 100 در نظر بگیریم نتوانسته ایم از 70 بالاتر برویم و هرمزگان ظرفیت های خالی اقتصادی به گونه ای است که هنوز به 70 نرسیده ایم.

محمد محبی روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود: این استان اکنون در نقطه 40 قرار دارد و ظرفیت های خالی بسیار آن نکته اُمید بخشی برای رسیدن به 70 محسوب می شود.
به گفته وی، این نقطه هم با همین شرایط تحریمی و بالا بودن خطر سرمایه گذاری حاصل شدنی است و نباید آنها را بهانه ای برای نرسیدن به نقطه مطلوب دانست.

** عبور منافع شخصی و بخش خصوصی از مسیر منافع اجتماعی
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان اظهار داشت: در بخش سرمایه گذاری باید به سمتی گام برداشت و منافع بخش خصوصی و فردی را هدایت کرد که از مسیر منافع اجتماعی عبور کنند.
محبی تاکید کرد: هم اکنون سودهای کلانی در بخش های مختلف هرمزگان بدست می آید ولی چون از مسیر منافع اجتماعی عبور نمی کنند کمکی برای پیشرفت و توسعه استان نیستند.

** نبود پیوند صنایع غرب بندرعباس با اقتصاد هرمزگان
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان ادامه داد: موضوع دیگر نبود پیوند بین بخش های اقتصادی که آنها را با نام صنایع غرب بندرعباس می شناسیم با اقتصاد استان است، نتوانسته ایم صنایع پسین و پیشین مرتبط آنها را می توانند محرک و موجب شکوفایی اقتصاد هرمزگان شوند ایجاد کنیم.
محبی اضافه کرد: شاید هرمزگان از حیث منابع انسانی آن اندازه قوی نباشد که بتواند در صنایع نفت و گاز کار کند.
این عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان گفت: اما اگر صنایع پسین و پیشین صنایع غرب بندرعباس ایجاد می شد سرمایه انسانی استان بکار گرفته می شد و در جهت گیری کلی استان برای سرمایه گذاری باید این مولفه اساسی را لحاظ کرد.
محبی افزود: زمانی که یک صنعت آلومنیوم، نفت و یا دیگری صنایع در سایر کشورها تشکیل می شود شهر و منطقه محل استقرار آن، به قطب صنعتی تبدیل می شود که تمامی بخشی های لازم برای حمایت از صنعت مادر ایجاد شده است.
وی بیان داشت: جای تاسف دارد که در استان هیچ اقدامی در این راستا برنداشته ایم و صنایع به مانند جزیره های پر از ثروتی اند که کار خود را می کنند و منطقه هم بهره ای از آنها نمی برد.