تصاویر/ وسایل ضبط شده از شکارچیان غیرمجاز

شکارچیان غیرمجاز همراه با سلاح و مهمات و بقایای حیوانات شکار شده توسط پلیس امنیت عمومی فاتب دستگیر شدند.