درخواست توقف اردوها و راهیان نور دانشجویی

در این نامه دستور توقف کلیه اردوهای دانشجویی اعم از اردوهای تفریحی، علمی، سیاحتی و زیارتی و نیز اعزام کاروان‌های راهیان نور دانشجویی تا زمان حصول اطمینان از ایمنی کافی صادر شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ طی نامه‌ای به روسای دانشگاه‌های سراسر کشور، باتوجه به دستور رئیس جمهوری و به دلیل ناپایداری شرایط جوی و احتمال وقوع سیلاب وبه منظور پیشگیری از خطرات احتمالی خواستار لغو کلیه اردوهای دانشجویی شد.

باتوجه به دستور رئیس جمهوری شرایط ناپایدار جوی و احتمال وقوع سیلاب در برخی استان‌های کشور و به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی دکتر غفاری، معاون فرهنگی و احتماعی وزارت علوم طی نامه‌ای به روسای دانشگاه‌های سراسر کشور خواستار لغو کلیه اردوهای دانشجویی شد.

در این نامه دستور توقف کلیه اردوهای دانشجویی اعم از اردوهای تفریحی، علمی، سیاحتی و زیارتی و نیز اعزام کاروان‌های راهیان نور دانشجویی تا زمان حصول اطمینان از ایمنی کافی صادر شده است.

پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم