سال هزار و سیصد و نود و سیل!

آغاز سال جدید که با سیل ویرانگر در استان های شمالی، غربی و جنوبی کشور همراه بوده و خسارات جانی و مالی بسیاری را در برداشته، سوژه کارتونی از محمد فرجی در نیش خط شد.

سال هزار و سیصد و نود و سیل!