شوش در آستانه وقوع سیل

با افزایش خروجی سد کرخه و احتمال وقوع سیل در شهرستان شوش به دستور ستاد مدیریت بحران، منطقه دوار تخلیه و سیل بند در مناطقی که در معرض سیلاب هستند ساخته شد.

ایسنا: با افزایش خروجی سد کرخه و احتمال وقوع سیل در شهرستان شوش به دستور ستاد مدیریت بحران، منطقه دوار تخلیه و سیل بند در مناطقی که در معرض سیلاب هستند ساخته شد.

شوش در آستانه وقوع سیلشوش در آستانه وقوع سیلشوش در آستانه وقوع سیلشوش در آستانه وقوع سیلشوش در آستانه وقوع سیلشوش در آستانه وقوع سیلشوش در آستانه وقوع سیل