شکستن پل قدیمی بر اثر طغیان رودخانه کن/ عکس

یک پل قدیمی بر روی رودخانه کن تهران با دسترسی محلی در محله گلدسته بر اثر بارش باران و طغیان رودخانه ریزش کرده است.

شکستن پل قدیمی بر اثر طغیان رودخانه کن/ عکس

شکستن پل قدیمی بر اثر طغیان رودخانه کن/ عکس میزان