تصاویر هوایی از مناطق سیل‌زده در اطراف کارون

تصاویر هوایی از مناطق سیل زده در اطراف رودخانه کارون که در بارش های اخیر خسارت هایی به روستا ها و زمین های کشاورزی وارد کرده است.

تسنیم: تصاویر هوایی از مناطق سیل زده در اطراف رودخانه کارون که در بارش های اخیر خسارت هایی به روستا ها و زمین های کشاورزی وارد کرده است.

تصاویر هوایی از مناطق سیل زده در اطراف رودخانه کارونتصاویر هوایی از مناطق سیل زده در اطراف رودخانه کارونتصاویر هوایی از مناطق سیل زده در اطراف رودخانه کارونتصاویر هوایی از مناطق سیل زده در اطراف رودخانه کارونتصاویر هوایی از مناطق سیل زده در اطراف رودخانه کارونتصاویر هوایی از مناطق سیل زده در اطراف رودخانه کارونتصاویر هوایی از مناطق سیل زده در اطراف رودخانه کارونتصاویر هوایی از مناطق سیل زده در اطراف رودخانه کارونتصاویر هوایی از مناطق سیل زده در اطراف رودخانه کارونتصاویر هوایی از مناطق سیل زده در اطراف رودخانه کارونتصاویر هوایی از مناطق سیل زده در اطراف رودخانه کارونتصاویر هوایی از مناطق سیل زده در اطراف رودخانه کارون