تخلیه ۵۶روستا در حوضه دز و کرخه

روستاهای پایین دست دز در محدوده منطقه بامدژ بخش مرکزی اهواز، پس از آبگرفتگی شدید تخلیه شدند.

تسنیم: روستاهای پایین دست دز در محدوده منطقه بامدژ بخش مرکزی اهواز، پس از آبگرفتگی شدید تخلیه شدند.

تخلیه ۵۶ روستا در حوضه دز و کرخهتخلیه ۵۶ روستا در حوضه دز و کرخهتخلیه ۵۶ روستا در حوضه دز و کرخهتخلیه ۵۶ روستا در حوضه دز و کرخهتخلیه ۵۶ روستا در حوضه دز و کرخهتخلیه ۵۶ روستا در حوضه دز و کرخهتخلیه ۵۶ روستا در حوضه دز و کرخهتخلیه ۵۶ روستا در حوضه دز و کرخهتخلیه ۵۶ روستا در حوضه دز و کرخهتخلیه ۵۶ روستا در حوضه دز و کرخهتخلیه ۵۶ روستا در حوضه دز و کرخه