طغیان خرم رود در لرستان

رودخانه خرم رود پس از بارش های مداوم که از دیروز آغاز شده بود در صبح دوشنبه طغیان کرد و بخشی از مناطق حاشیه رودخانه زیر آب رفت.

ایرنا: رودخانه خرم رود پس از بارش های مداوم که از دیروز آغاز شده بود در صبح دوشنبه طغیان کرد و بخشی از مناطق حاشیه رودخانه زیر آب رفت.

طغیان خرم رود در لرستانطغیان خرم رود در لرستانطغیان خرم رود در لرستانطغیان خرم رود در لرستانطغیان خرم رود در لرستانطغیان خرم رود در لرستانطغیان خرم رود در لرستانطغیان خرم رود در لرستانطغیان خرم رود در لرستان