تخریب پل اصلی شهر پلدختر

پل اصلی شهر پلدختر لرستان به دلیل طغیان رودخانه تخریب شد.

مشرق: پل اصلی شهر پلدختر لرستان به دلیل طغیان رودخانه تخریب شد.

تخریب پل اصلی شهر پلدختر