در تلویزیون ایران از سیل خبری نیست

صدا و سیمای عزیز این ها پاره های تن ما هستند که جان می دهند، یا تن نمی دانی؟ یا پاره؟ این تصاویر وضعیت سه شبکه سراسری را نشان می دهد، انگار نه انگار که ...خدا به ما صبر بدهد

برترین‌ها: در حالی دل تک تک ما از هجوم سیلاب ریش شده،در حالی که از شمال تا جنوب ایران را اشک آسمان و اشک ما گرفته، در حالی که بغض این گلو را...

صدا و سیمای عزیز این ها پاره های تن ما هستند که جان می دهند، یا تن نمی دانی؟ یا پاره؟ این تصاویر وضعیت سه شبکه سراسری را نشان می دهد، انگار نه انگار که ...خدا به ما صبر بدهد

در تلویزیون ایران از سیل خبری نیستدر تلویزیون ایران از سیل خبری نیستدر تلویزیون ایران از سیل خبری نیست