سیل به سرپل ذهاب رسید

سیل به مناطق زلزله زده سرپل ذهاب کرمانشاه رسید.

مشرق: سیل به مناطق زلزله زده سرپل ذهاب کرمانشاه رسید.

سیل به سرپل ذهاب رسید