ماموریت جدید میرسلیم در مجمع تشخیص مصلحت

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در احکامی جداگانه، روسای کمیسیون‌های علمی،فرهنگی و اجتماعی و کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت را منصوب کرد.

میرسلیم نمایه

به گزارش مشرق، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در احکامی جداگانه روسای کمیسیون‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت را منصوب کرد.

بر همین اساس حسین مظفر و سید مصطفی میرسلیم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست کمیسیون‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی و کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه و دبیران کمیسیون‌های مشابه مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شدند.

لازم به یادآوری است، مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق آئین نامه داخلی، پنج کمیسیون دارد که روسای آنها را خود اعضای همان کمیسیون انتخاب می‌کنند و دبیران هر یک از کمیسیون‌ها را دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب می‌کند. این افراد با حفظ سمت به عنوان روسای کمیسیون‌های متناظر در دبیرخانه از سوی دبیر مجمع نیز منصوب می‌شوند.