اینم خاطره خوش خوردن گوشت!

روند صعودی قیمت گوشت در بازار و کوتاه ماندن دست مردم از آن، سوژه انتشار کارتونی از ابوالفضل رحیمی در کانال طنز و کارتون نیش خط شد.

اینم خاطره خوش خوردن گوشت!