۲ دقیقه نزن، مریض منتظر منه!

انتشار خبر واردات کیت آزمایشگاهی از طریق کولبران برای آزمایشگاه‌ها، سوژه طنز صفحه طنز و کارتون شهرونگ شد.

۲ دقیقه نزن، مریض منتظر منه!