نگهداری مردگان در خانه و دادن آب و غذا و سیگار به آنها!

قبیله یک میلیون نفری تروجا در اندونزی مردگانشان را در خانه هایشان نگهداری می‌کنند.

برخی از ساکنان این منطقه حتی برای بیش از یک دهه مردگانشان را در خانه نگهداری می‌کنند. آنها مدام بدن مومیایی مردگانشان را نظافت کرده و این فرهنگ را به کودکان خود نیز آموزش می‌دهند تا بدون ترس از مومیایی هایشان مراقبت کنند.

به‌گزارش دیلی میل،به عقیده روستاییان پس از مرگ نیز روح مردگان همچنان در خانه باقی می‌ماند به‌همین خاطر برای مردگان غذا، لباس، آب و سیگار می‌گذارند.

منبع: ایران