اینم عاقبت کمک به گداها!

توصیه‌های اخیر فرماندار تهران که گفته بود به گداها کمک نکنید، سوژه کارتون جدید مهدی عزیزی در شهرونگ شد.

اینم عاقبت کمک به گداها!