سقف «درآمدهای نفتی» بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان تعیین شد

سقف «درآمدهای نفتی» بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان تعیین شد

نمایندگان مجلس سقف درآمدهای نفتی کشور در سال ۹۸ را بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر ، در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی لایحه بودجه سقف در آمد های نفتی کشور در سال ۱۳۹۸ تعیین شد.

بر این اساس، طبق تبصره (ب) بند ۱ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت(نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۱ جدول شماره(۵) این قانون معادل یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد (۱.۳۷۰.۳۶۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و منابع مربوط به سه‌درصد(۳%) مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون پنجاه و پنج هزار و بیست میلیارد (۵۵.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین شد.

بر این اساس، کل در آمدهای نفتی کشور در سال ۹۸معادل یک میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و سیصد و هشتاد و دو میلیارد و یک میلیون (۱.۴۲۵.۳۸۲.۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال خواهد بود.