برای شما آب نداره، برای ما که نون داره!

گفته های رئیس اتاق بازرگانی کشور مبنی بر اینکه بیشتر سدهای کشور بدون استفاده هستند، سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در ماهنامه طنز و کارتون خط خطی شد.

برای شما آب نداره، برای ما که نون داره!