تصویر| آگهی یک رستوران برای خرید سگ و توزیع عطر گوشتی!

صفحه شهرونگ با انتشار طنزی در بخش "دیوال" به موضوعاتی چون کشف گوشت سگ در برخی رستوران ها، گرانی گوشت، عرضه گوشت تنظیم بازار و غیره پرداخت.

تصویر| آگهی یک رستوران برای خرید سگ و توزیع عطر گوشتی!