تبریک رفیقانه نوید محمدزاده به هوتن شکیبا

نوید محمدزاده با انتشار عکس زیر در صفحه اش نوشت: بر جانم مبارک باشد.

برترین ها: نوید محمدزاده با انتشار عکس زیر در صفحه اش نوشت: بر جانم مبارک باشد.

تبریک رفیقانه نوید محمدزاده به هوتن شکیبا