رئیس جمهور زیر تابوت یکی از قربانیان حادثه فروریزی ساختمان +عکس

تراژدی روز چهارشنبه به دلیل (غیر رسمی) ساخت و ساز 3 طبقه اضافی برای روی ساختمان واقع در منطقه کارتال اعلام شده است.

سریس عکس و فیلم فردا: تراژدی روز چهارشنبه به دلیل (غیر رسمی) ساخت و ساز 3 طبقه اضافی برای روی ساختمان واقع در منطقه کارتال اعلام شده است.

رئیس جمهور ترکیه از همان ساعات اولیه پیگیر حادثه بود و بعدا به مردم داغدار ادای احترام کرد.