واکنش سید احمد خمینی به خلع لباس شدن روحانی معروف

احمد خمینی در واکنش به خلع لباس شدنش سید حسن آقا میری نوشت: تن آدمی شریف است به جان آدمیت، سید جان عزیزتر میشی

واکنش سید احمد خمینی به خلع لباس شدن روحانی معروف