(تصاویر) بازداشت سارقان خانه‌های شهرک غرب

دو نفر از سارقان منازل شهرک غرب تهران دستگیر شدند.

متهمان از هر خانه حدود ۲۰۰ الی ۸۰۰ میلیون تومان سرقت می کردند و تا این لحظه ۳۰ شاکی موفق به شناسایی این سارقان شده اند. این تصاویر را ایلنا منتشر کرده است.

(تصاویر) بازداشت سارقان خانه‌های شهرک غرب(تصاویر) بازداشت سارقان خانه‌های شهرک غرب(تصاویر) بازداشت سارقان خانه‌های شهرک غرب(تصاویر) بازداشت سارقان خانه‌های شهرک غرب(تصاویر) بازداشت سارقان خانه‌های شهرک غرب(تصاویر) بازداشت سارقان خانه‌های شهرک غرب(تصاویر) بازداشت سارقان خانه‌های شهرک غرب(تصاویر) بازداشت سارقان خانه‌های شهرک غرب(تصاویر) بازداشت سارقان خانه‌های شهرک غرب