بازداشت سارقان خانه‌های شهرک غرب

دو نفر از سارقان منازل شهرک غرب تهران دستگیر شدند.

ایلنا: دو نفر از سارقان منازل شهرک غرب تهران دستگیر شدند.

متهمان از هر خانه حدود ۲۰۰ الی ۸۰۰ میلیون تومان سرقت می کردند و تا این لحظه ۳۰ شاکی موفق به شناسایی این سارقان شده اند.

بازداشت سارقان خانه‌های شهرک غرببازداشت سارقان خانه‌های شهرک غرببازداشت سارقان خانه‌های شهرک غرببازداشت سارقان خانه‌های شهرک غرببازداشت سارقان خانه‌های شهرک غرببازداشت سارقان خانه‌های شهرک غرببازداشت سارقان خانه‌های شهرک غرببازداشت سارقان خانه‌های شهرک غرببازداشت سارقان خانه‌های شهرک غرب