مجروحین حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد

تعدادی از مصدومین حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران در بیمارستان رسول اکرم (ص) بستری و تحت اقدامات درمانی قرار گرفتند.

خبرگزاری میزان: تعدادی از مصدومین حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران در بیمارستان رسول اکرم (ص) بستری و تحت اقدامات درمانی قرار گرفتند.

مجروحین حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقاتمجروحین حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقاتمجروحین حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقاتمجروحین حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقاتمجروحین حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات