اسامی مصدومان حادثه دانشگاه علوم تحقیقات

اسامی مصدومان حادثه دانشگاه علوم تحقیقات اعلام شد.

مجبتی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور اسامی مصدومان حادثه دانشگاه علوم تحقیقات را به شرح زیر اعلام کرد:

بیمارستان امام خمینی:

علیرضا ولی محمدی

مینا نعمتی

محمد ابراهیمی فر‌

میرمهنا یوزباشی

ملیکا سادات افتخار عزیزی

شکوه نعمتی

فاطمه عبداللهی

ثنا عابدی

فاطمه رحمی

کیارش اسدی کمال

سامان قضاوتی

مهدی مغنیان

هدیه جالیلی

کوروش ثابت

کامیاب اهری

خدیجه وکیلی

بیمارستان شریعتی:

مرد مجهول الهویه

محمد امین عابدینی

سید آرین حقیقت

بیمارستان حضرت رسول:

علی هروانی

بهاره کوچه باغیان

علی عرب نژاد

ملیکا فراهانی

محمد مهدی قدیمی

بیمارستان نیایش:

مرد مجهول الویه

اسامی فوتی ها به شرح زیر است:

سجاد پور احسان

علی حسین زاده

احسان صفایی

هویت 5 نفر از کشته شدگان هنوز مشخص نیست.

منبع: فارس