یکی از سرنشینان اتوبوس مرگ در دانشگاه علوم تحقیقات: روز گذشته همین اتوبوس ترمز بریده بود

این اتوبوس دیروز به علت خالی کردن ترمز با جدول تصادف کرده بود. ظاهرا امروز هم به همین دلیل واژگونی صورت گرفته است.

شاهد حادثه گفت: روزگذشته نیز همین اتوبوس ترمز خالی کرد، امروز بدون اینکه تعمیر شده باشد باز مسافر سوار کرد و این حادثه رخ داد .

یکی از دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات گفت: این اتوبوس دیروز به علت خالی کردن ترمز با جدول تصادف کرده بود. ظاهرا امروز هم به همین دلیل واژگونی صورت گرفته است.

وی در ادامه افزود : دانشگاه هزینه ساخت تله کابین پرداخت می کند ولی حاضر نیست برای تعمیر اتوبوس های سرویس این دانشگاه که بسیار فرسوده هستند هزینه کند .

منبع: برنا