تصاویری از میزان خسارت سونامی اندونزی

سونامی روز گذشته در اندونزی دست‌کم 222کشته و صدها زخمی برجا گذاشت و شماری هم مفقود شده‌اند.

وبسایت مشرق: سونامی روز گذشته در اندونزی دست‌کم 222کشته و صدها زخمی برجا گذاشت و شماری هم مفقود شده‌اند.

تصاویری از میزان خسارت سونامی اندونزیتصاویری از میزان خسارت سونامی اندونزیتصاویری از میزان خسارت سونامی اندونزیتصاویری از میزان خسارت سونامی اندونزیتصاویری از میزان خسارت سونامی اندونزیتصاویری از میزان خسارت سونامی اندونزیتصاویری از میزان خسارت سونامی اندونزیتصاویری از میزان خسارت سونامی اندونزیتصاویری از میزان خسارت سونامی اندونزیتصاویری از میزان خسارت سونامی اندونزیتصاویری از میزان خسارت سونامی اندونزیتصاویری از میزان خسارت سونامی اندونزیتصاویری از میزان خسارت سونامی اندونزیتصاویری از میزان خسارت سونامی اندونزیتصاویری از میزان خسارت سونامی اندونزیتصاویری از میزان خسارت سونامی اندونزیتصاویری از میزان خسارت سونامی اندونزیتصاویری از میزان خسارت سونامی اندونزیتصاویری از میزان خسارت سونامی اندونزی