دبیران و اعضای کارگروه های شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان انتخاب شدند

دبیران شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان انتخاب شدند

جلسه شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان شامگاه امروز با حضور اکثریت اعضای شورا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، جلسه شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان شامگاه امروز با حضور اکثریت اعضای شورا برگزار شد.

در این جلسه انتخابات دبیران شورای عالی برگزار شد که خانمها شهیندخت مولاوردی و آذر منصوری به عنوان ۲ دبیر شورای عالی اصلاح طلبان انتخاب شدند.

همچنین با رای گیری انجام شده اعضای کارگروه های استانها، تدوین راهبردها، سیاست ها ،برنامه ها و مواضع و کارگروه ارزیابی ،پایش و داوری و کارگروه ارتباطات و رسانه انتخاب شدند.

اعضای کارگروه ها طی جلسه ای اعضای هیات رئیسه خود را مشخص خواهند کرد و رئیس کارگروه ها به عضویت هیات رئیسه شورای عالی در خواهند آمد.