خودکشی نوجوان خوزستانی به خاطر گرسنگی

نوجوان خوزستانی به خاطر گرسنگی و فقر خودکشی کرد.

رکنا: نوجوان خوزستانی به خاطر گرسنگی و فقر خودکشی کرد.

مادر این نوجوان گفته است؛ غذای یک هفته این خانواده نان خالی بوده و پس از نبود همان نان، پسرک دست به خودکشی زد!

هنوز این خبر تایید و یا تکذیب نشده است.