طرح دستگیری اراذل و اوباش و مزاحمین

در طرح جدید ناجا تعدادی از اراذل و اوباش و مزاحمین محله های تهران دستگیر شدند.

خبرگزاری مهر: در طرح جدید ناجا تعدادی از اراذل و اوباش و مزاحمین محله های تهران دستگیر شدند.

طرح دستگیری اراذل و اوباش و مزاحمینطرح دستگیری اراذل و اوباش و مزاحمینطرح دستگیری اراذل و اوباش و مزاحمینطرح دستگیری اراذل و اوباش و مزاحمینطرح دستگیری اراذل و اوباش و مزاحمینطرح دستگیری اراذل و اوباش و مزاحمینطرح دستگیری اراذل و اوباش و مزاحمینطرح دستگیری اراذل و اوباش و مزاحمینطرح دستگیری اراذل و اوباش و مزاحمینطرح دستگیری اراذل و اوباش و مزاحمینطرح دستگیری اراذل و اوباش و مزاحمینطرح دستگیری اراذل و اوباش و مزاحمینطرح دستگیری اراذل و اوباش و مزاحمین