سخنان مقامات آمریکایی درباره مذاکره و توافق جدید بی ارزش است

سخنان مقامات آمریکایی درباره مذاکره و توافق جدید بی ارزش است

بهرام قاسمی گفت: سخنان مقامات آمریکایی درباره مذاکره و توافق جدید، بی ارزش و مصداق آزموده را آزمودن است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی درباره مذاکره و توافق جدید با ایران گفت: سخنان مقامات آمریکایی درباره مذاکره و توافق جدید، بی ارزش و مصداق آزموده را آزمودن است.

وی افزود: دولت قانون شکن آمریکا را به احترام به حقوق بین الملل و پایبندی به تعهدات بین المللی خود فرا می خوانیم.