تکذیب گمانه‌زنى‌ها پیرامون معرفى استانداران پیشنهادى از سوی سامانی

ایلنا: سخنگوى وزارت کشور در توییتر خود گمانه‌زنى‌ها پیرامون معرفى استانداران پیشنهادى را تکذیب کرد.

در توییتر مطرح شد؛

تکذیب گمانه‌زنى‌ها پیرامون معرفى استانداران پیشنهادى از سوی سامانی

سخنگوی وزارت کشور در توییتر خود گمانه‌زنی‌ها پیرامون معرفی استانداران پیشنهادی را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا، سید سلمان سامانی در توییتر خود نوشت: گمانه زنی‌های منتشر شده در برخی سایت‌ها و شبکه‌های مجازی در خصوص معرفی استانداران پیشنهادی ⁧ وزارت کشور ⁩ به دولت صحیح نیست؛ روند بررسی گزینه‌های پیشنهادی همچنان ادامه دارد که پس از تکمیل این فرآیند،⁧ استانداران ⁩ پیشنهادی به هیأت دولت معرفی می‌شوند.