دیدار روحانی با رؤسای مجالس کشورهای آسیایی

در حاشیه‌ی مراسم (دومین کنفرانس روسای مجالس ۶ کشور آسیایی)، حسن روحانی رئیس جمهوری با روسای مجلس کشورهای پاکستان، ترکیه، افغانستان و روسیه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در حاشیه‌ی مراسم (دومین کنفرانس روسای مجالس ۶ کشور آسیایی)، حسن روحانی رئیس جمهوری با روسای مجلس کشورهای پاکستان، ترکیه، افغانستان و روسیه دیدار و گفت‌وگو کرد.

 • دیدار روحانی با ر‌ؤسای مجالس کشورهای آسیایی

 • دیدار روحانی با ر‌ؤسای مجالس کشورهای آسیایی

 • دیدار روحانی با ر‌ؤسای مجالس کشورهای آسیایی

 • دیدار روحانی با ر‌ؤسای مجالس کشورهای آسیایی

 • دیدار روحانی با ر‌ؤسای مجالس کشورهای آسیایی

 • دیدار روحانی با ر‌ؤسای مجالس کشورهای آسیایی

 • دیدار روحانی با ر‌ؤسای مجالس کشورهای آسیایی

 • دیدار روحانی با ر‌ؤسای مجالس کشورهای آسیایی

 • دیدار روحانی با ر‌ؤسای مجالس کشورهای آسیایی

 • دیدار روحانی با ر‌ؤسای مجالس کشورهای آسیایی

 • دیدار روحانی با ر‌ؤسای مجالس کشورهای آسیایی

 • دیدار روحانی با ر‌ؤسای مجالس کشورهای آسیایی

 • دیدار روحانی با ر‌ؤسای مجالس کشورهای آسیایی

 • دیدار روحانی با ر‌ؤسای مجالس کشورهای آسیایی

 • دیدار روحانی با ر‌ؤسای مجالس کشورهای آسیایی

 • دیدار روحانی با ر‌ؤسای مجالس کشورهای آسیایی

 • دیدار روحانی با ر‌ؤسای مجالس کشورهای آسیایی