«غریب آبادی» معاون سوم کمیسیون پیشگیری از جرم سازمان ملل شد

«غریب آبادی» معاون سوم کمیسیون پیشگیری از جرم سازمان ملل شد

نماینده دائم ایران در سازمان های بین المللی در وین، به مدت یکسال به عنوان معاون سوم کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین، در نشست بیست و هفتم کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل، به مدت یک سال به عنوان معاون سوم این کمیسیون انتخاب شد.

این کمیسیون در سال ١٩٥٠ تاسیس و نهاد اصلی بین المللی و محوری درخصوص سیاستگذاری های حوزه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری می باشد.