دومین کنفرانس روسای مجالس ۶ کشور آسیایی

دومین کنفرانس روسای مجالس ۶ کشور آسیایی (افغانستان، ایران، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه) برای مبارزه با تروریسم، صبح شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷ در هتل پارسیان آزادی تهران برگزار شد.

دومین کنفرانس روسای مجالس ۶ کشور آسیایی (افغانستان، ایران، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه) برای مبارزه با تروریسم، صبح شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷ در هتل پارسیان آزادی تهران برگزار شد.

  • دومین کنفرانس رؤسای مجالس ۶ کشور آسیایی

  • دومین کنفرانس رؤسای مجالس ۶ کشور آسیایی

  • دومین کنفرانس رؤسای مجالس ۶ کشور آسیایی

  • دومین کنفرانس رؤسای مجالس ۶ کشور آسیایی