غریب‌آبادی معاون سوم کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل شد

ایلنا: سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌‌المللی در وین به عنوان معاون سوم کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل انتخاب شد.

به مدت یک سال؛

غریب‌آبادی معاون سوم کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل شد

سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌‌المللی در وین به عنوان معاون سوم کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، کاظم غریب‌‌‌آبادی در نشست بیست و هفتم کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل، به مدت یک سال به عنوان معاون سوم این کمیسیون انتخاب شد.

این کمیسیون در سال ١٩٥٠ تاسیس شد و نهاد اصلی بین‌‌‌المللی و محوری درخصوص سیاستگذاری‌‌های حوزه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری است.