برج ایفل به روی گردشگران بسته شد

با ادامه اعتراض ها در فرانسه و هشدار مقامات این کشور مبنی بر احتمال بروز خشونت های بیشتر فرانسه دهها هزار نیروی پلیس را بسیج کرد تا علاوه بر مقابله با معترضین؛ اماکن مهم و گردشگری شهر پاریس مانند برج ایفل و موزه لوور را تعطیل کند.

انتخاب: با ادامه اعتراض ها در فرانسه و هشدار مقامات این کشور مبنی بر احتمال بروز خشونت های بیشتر فرانسه دهها هزار نیروی پلیس را بسیج کرد تا علاوه بر مقابله با معترضین؛ اماکن مهم و گردشگری شهر پاریس مانند برج ایفل و موزه لوور را تعطیل کند.

برج ایفل به روی گردشگران بسته شدبرج ایفل به روی گردشگران بسته شدبرج ایفل به روی گردشگران بسته شدبرج ایفل به روی گردشگران بسته شدبرج ایفل به روی گردشگران بسته شدبرج ایفل به روی گردشگران بسته شدبرج ایفل به روی گردشگران بسته شدبرج ایفل به روی گردشگران بسته شد