نجات گربه محبوس داخل لوله توسط آتش نشانی

تصاویری از نجات گربه گیرافتاده داخل لوله، توسط آتش نشان در یزد را مشاهده می کنید.

عصر ایران: تصاویری از نجات گربه گیرافتاده داخل لوله، توسط آتش نشان در یزد را مشاهده می کنید.

نجات گربه گیرافتاده داخل لوله توسط آتش نشانی