حکم مدیر مسئول دولت بهار صادر شد؟

کانال تلگرامی روزنامه قانون از محکومیت مدیرمسئول سایت دولت بهار خبر داد.

کانال تلگرامی روزنامه قانون از محکومیت مدیرمسئول سایت دولت بهار خبر داد.

این کانال تلگرامی در ادامه مدعی شد: محمد‌حسین حیدری، مدیرمسئول دولت بهار به ۳ سال حبس محکوم شده است.

هنوز هیچ مقام یا نهاد رسمی این خبر را تایید و یا تکذیب نکرده است.