واژگونی پراید و قیچی کردن تریلی در دروازه قرآن

واژگونی پراید و قیچی کردن تریلی در ورودی دروازه قرآن باعث ترافیک سنگین شده است.

خبرگزاری مهر: پنجشنبه شب واژگونی یک دستگاه خودرو پراید و قیچی کردن یک دستگاه تریلی باعث ترافیک شدید در محور ورودی دروازه قرآن شیراز شده است.

با گذشت ساعتی از وقوع این حادثه در حال حاضر فقط خودرو پراید از مسیر خارج شده اما تریلی همچنان در مسیر قرار دارد.

وجود تریلی در محور ورودی دروازه قرآن باعث ترافیک شدید شده و تردد به سختی و کندی بسیار انجام می شود.