هوای تهران در شرایط ناسالم

میانگین کیفیت هوای تهران با شاخص 136 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.
هوای تهران در شرایط ناسالم