جلسه شورای اداری استان سمنان با حضور رییس‌جمهور

جلسه شورای اداری استان سمنان چهارشنبه ۱۴ آذر با حضور رییس‌جمهور و مسوولین این استان برگزار شد.

جلسه شورای اداری استان سمنان چهارشنبه ۱۴ آذر با حضور رییس‌جمهور و مسوولین این استان برگزار شد.

  • جلسه شورای اداری استان سمنان با حضور رییس‌جمهور

  • جلسه شورای اداری استان سمنان با حضور رییس‌جمهور

  • جلسه شورای اداری استان سمنان با حضور رییس‌جمهور

  • جلسه شورای اداری استان سمنان با حضور رییس‌جمهور

  • جلسه شورای اداری استان سمنان با حضور رییس‌جمهور

  • جلسه شورای اداری استان سمنان با حضور رییس‌جمهور

  • جلسه شورای اداری استان سمنان با حضور رییس‌جمهور

  • جلسه شورای اداری استان سمنان با حضور رییس‌جمهور