رییس جمهور در جمع مردم سرخه

حسن روحانی رییس جمهوری چهارشنبه ۱۴ آذرماه در دومین روز از سفر خود به استان سمنان در جمع مردم سرخه در زادگاهش سخنرانی کرد.

خبرگزاری ایسنا: حسن روحانی رییس جمهوری چهارشنبه ۱۴ آذرماه در دومین روز از سفر خود به استان سمنان در جمع مردم سرخه در زادگاهش سخنرانی کرد.

رییس جمهور در جمع مردم سرخهرییس جمهور در جمع مردم سرخهرییس جمهور در جمع مردم سرخهرییس جمهور در جمع مردم سرخهرییس جمهور در جمع مردم سرخهرییس جمهور در جمع مردم سرخه