اعضای ناظر مجلس در هیئت مقررات زدائی انتخاب شدند

اعضای ناظر مجلس در هیئت مقررات زدائی انتخاب شدند

اعضای ناظر مجلس در هیئت مقررات زدائی و تسهیل در صدور مجوز تصمیم گیری انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر ، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با عضویت محسن کوهکن  با ۵۲ رأی  و سیدتقی کبیری با ۵۰ رأی موافق در هیئت مقررات زدایی و تسهیل در صدور مجوز تصمیم گیری موافقت کردند.