ناظران مجلس در هیات مقررات زدایی و تسهیل در صدور مجوز کسب و کار مشخص شدند

نمایندگان مجلس ناظران در هیات مقررات زدایی و تسهیل در صدور مجوز کسب و کار تعیین کردند.

صحن مجلس

نمایندگان مجلس ناظران در هیات مقررات زدایی و تسهیل در صدور مجوز کسب و کار تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) از مجموع 105 رای، محسن کوهکن را با 52 رای و تقی کبیری را با 50 رای به عنوان ناظر رد هیات مقررات زدایی و تسهیل در صدور مجوز کسب و کار تعیین کردند.

گزارش مشکل